One Stop International Conference Management Service บริการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบครบวงจร

The 1st Bangkok International Fetal Echocardiography Symposium


วันที่:    15 - 17 มกราคม 2557
สถานที่:    Ballroom, Shangri-la Hotel Bangkok, Thailand
หน่วยงาน:    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:    ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
จำนวนผู้ร่วมประชุม:    รวม 83 คน (ไทย 74 คน ต่างชาติ 9 คน)

        

Bangkok International Neonatology Symposium 2014 (BINS5)


วันที่:    26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่:    Ballroom, Shangri-la Hotel Bangkok, Thailand
หน่วยงาน:   สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:    รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
จำนวนผู้ร่วมประชุม:    รวม 320 คน (ไทย 275 คน ต่างชาติ 45 คน)

        

Current Practice in Respiratory Care 2014


วันที่:    15 - 18 ตุลาคม 2557
สถานที่:    ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน:    สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:    ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี
จำนวนผู้ร่วมประชุม:    รวม 148 คน

        

NNHF Basic Coagulation Course 2014


วันที่:    25 - 28 พฤศจิกายน 2557
สถานที่:    ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน:    สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:    ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
จำนวนผู้ร่วมประชุม:    รวม 20 คน (ไทย 8 คน ต่างชาติ 12 คน)