alternative

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • การดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การเคลื่อนย้ายลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางบกและทางอากาศยาน การดูแลระหว่างการนำส่ง การติดต่อประสานงาน และการส่งต่อผู้ป่วย
 • การจัดการทางเดินหายใจในรูปแบบต่างๆการใช้ยานำสลบและยาที่ทำให้เป็นอัมพาตการดูแลอาการปวด การติดตามสัญญาณชีพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
 • การดูแล การเคลื่อนย้าย และส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตเด็กและทารก
 • การดูแล การเคลื่อนย้าย และส่งต่อผู้ป่วยทางกาศยานต่างประเทศ
 • การดูแล การเคลื่อนย้าย และส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในถิ่นทุรกันดาร
 • การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับสหวิชาชีพ
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรด้านการแพทย์
 • การพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจสำหรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน


 • สถานที่จัดอบรม

  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันที่ 1-2 ส.ค.65 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 9
  • วันที่ 3-4 ส.ค.65 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ห้องประชุมชั้น 617 ชั้น 6
  • วันที่ 5-6 ส.ค.65 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ห้องประชุมชั้น 910C ชั้น 9

Program               

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางทีมงานจะอัพเดทผ่านทางเว็บไซด์การประชุม และส่ง E-mail อัพเดทให้ผู้เข้าร่วมการอบรมก่อนวันงาน

Registration (เปิดลงทะเบียนวันที่ 6 มิ.ย.65 เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป)

* ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนจำกัด ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อน
** สามารถติดตามข่าวสารการอบรมรุ่นที่ 2 - 3 - ... ได้ที่เว็บไซด์นี้ และ Facebook IMCPCThailand

อัตราค่าลงทะเบียน

15,000
THB

  Registration fees include:
 • Certificate of Attendance
 • Symposium Kit
 • Lunch & Coffee break
 • CNEU Credits
การชำระเงิน
...

 • หมายเหตุ เนื่องจากการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว กรุณารออีเมล์ตอบกลับจากทีมจัดประชุม IMCPC เพื่อยืนยันที่นั่งและแจ้งบัญชีธนาคารให้ท่านได้ทำการโอนเงินชำระเงินค่าลงทะเบียนต่อไป
 • กรุณาตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail
  ติดต่อสอบถาม โทร. 02-201-0283

Remarks

การยกเลิกลงทะเบียน

 • ไม่มีการคืนเงินทุกกรณีเมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ หากท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้อื่นเข้าร่วมแทน

รายนามวิทยากร
อาจารย์แพทย์

อาจารย์แพทย์ ผู้ช่วยอาจารย์แพทย์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

ผศ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

อ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

ผศ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

อ.พญ.ธาวินี ไตรณรงค์สกุล

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

อ.พญ.ประภาพร ศุภธนกิจ

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

อ.พญ.พิรญาณ์ วิเชียรสรรค์

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

อ.นพ.วีระวัฒน์ เธียรประธาน

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

alternative

อ.พญ.พรนิตา นาคสินธุ์

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


alternative

ผศ.นพ.จรินทร์ แววพานิช

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

alternative

อ.พญ.โรจนี เลิศบุญเหรียญ

อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

alternative

อ.พญ.บูรณี เศวตสุทธิพันธ์

อาจารย์สาขาวิชาทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์


นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.ธนากร ลักษณะมาพันธ์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.พลวัฒน์ กานต์ชยาวงศ์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.พัชชา เติมกิจวาณิชย์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.ไพจิตร บุญตา

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.มะลิวัลย์ ผลทับทิม

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.ยุรนันท์ ภูโทถ้ำ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.ศิริพร ดำดิน

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.สุเทพ ใจบุญ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.สุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.จิรยุทธ เพชรเครือ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.สุภัสสร อัศวโนดม

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.ชยพล โนนทัน

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.ชัพวิชญ์ ศิลารักษ์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.ประยุทธ สุขอุ้ม

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.ณัฐพงศ์ เทียมดาว

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.สรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.กรวชิร ไม้จันทร์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

alternative

นฉพ.ปรม คณินวรพันธุ์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


อาจารย์พยาบาล

alternative

อ.พว.พิชญา ทองโพธิ์

รองผู้อำนวยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร

alternative

รศ.ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย

อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

alternative

อ.ดร.สุนทรี เจียรวิทยกิจ

อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

alternative

อ.ดร.เสาวรส คงชีพ

อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

alternative

อ.ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ

อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.กฤษฎา ตระกูลแก่นชาเดช

พยาบาลวิชาชีพ หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.กันยกร นาคนิยม

พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

พว.กาญจน์ ธุระพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.จิตระพี พัฒนพิเชียร

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.จุฑามาส จำนงประโคน

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.จุรีพร เกษแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

พว.ฉันท์ชนก วันดี

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.ชลธิรา พิมมะ

พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.ฐาปนี เอี่ยมสำลี

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.ดวงใจ นาคจู

พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

พว.นลินี นิยมไทย

หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

พว.พัชรดา ปัญญาประเสริฐ

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.พิชญาภา พาเชื้อ

พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

พว.พิรดา เมฆมูสิก

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.ภัททวรรณ โพธิ์งาม

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.ภูฎิษศ์ บุตรสูงเนิน

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.มินตรา รวงผึ้ง

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.วรรณิษา ศรีชะนันท์

พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

พว.ศรีวรรณา ทาสันเทียะ

พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

พว.สิริพร ตั้งจิตต์ภราดร

พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

พว.สุพัตรา เผ่าพันธ์

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต) หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

alternative

พว.โสภิตา อารีรอบ

พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.อรพรรณ จริตกล้า

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.อุรศรี อิ่มสมบูรณ์

พยาบาล (ผู้ชำนาญพิเศษ) สาขา การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

alternative

พว.เอื้องฟ้า กรเที่ยงธรรม

พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี


ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

alternative

Prof. Hideharu Tanaka

Professor and Dean, Graduate school, EMS system, Kokushikan University
Research institute of Disaster and EMS, Kokushikan University, Japan

alternative

อ.สารสักก์ สิริสาธิต

อาจารย์ผู้ชำนาญด้านกู้ภัย

alternative

นายสุเมธี จิระรัตน์กุล

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Perfusionist) ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


alternative

เรืออากาศตรีชาติชาย สุภาพ

Flight Nurse and Aviation Safety Officer

alternative

นายวิวิศน์ จิระศิริวัฒน์

Flight Nurse and Aviation Safety Officer

Sponsors
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative