หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 The 5th Bangkok International Fetal Echocardiography Symposium

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม Surasak โรงแรม The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 94 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย  68 คน    ต่างชาติ  26 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Informal Expert Consultation on Coordinated Procurement of
Antidotes in The South-East Asia Region

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม Surasak โรงแรม The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล

รวม 31 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย 19 คน    ต่างชาติ  12 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


The 3rd Bangkok International Adult Congenital Cardiology Symposium

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม Surasak โรงแรม The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รวม 106 คน    (แบ่งออกเป็น   ไทย 88 คน    ต่างชาติ  18 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


System Dynamics Modeling and Group Model Building

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม Turquise ชั้น 8 รร.เอทัส ลุมพินี

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

รวม 88 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  78 คน    ต่างชาติ 10 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Bangkok International Neonatology Symposium 2018

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

7 - 9 มีนาคม 2561

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 460 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 284 คน    ต่างชาติ 176 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Mass Casualties Incident Preparedness for hospital's medical team

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


10 กรกฎาคม 2561

ห้องประชุม 624 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

รวม 85 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 77 คน    ต่างชาติ 8 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Pre-Conference Day 2018 Platelet and Diseases

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


5 สิงหาคม 2561

ห้องประชุม 910 BC รร.พยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.พญ.นงนุช สิระชัยนันท์

รวม 73 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 70 คน    ต่างชาติ  3 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Train the Trainer for Hand Hygiene Audit 2018

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


18 - 19 กันยายน 2561

โถงอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม

รวม 56 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 55 คน    ต่างชาติ 1 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


World Federation of Hemophilia Workshop on Hemophilia Care and Treatment Options

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


17 - 19 ตุลาคม 2561

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

รวม 52 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 38 คน    ต่างชาติ 14 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Early Nutrition eAcademy Southeast Asia 2018 in BKK
eLearning Platform Launch (Public Symposium)

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


27 ตุลาคม 2561

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

รวม 174 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 145 คน    ต่างชาติ  29 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Early Nutrition eAcademy Southeast Asia 2018 in BKK
3rd Biannual Meeting (ENeA Partner only)

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561

ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ิ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

รวม 37 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย 17 คน    ต่างชาติ  20 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------