หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 Obesity Summit 2010:
Weight Reduction from A-Z

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


4 - 6 กุมภาพันธ์ 2553

โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld กรุงเทพฯ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ
โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

รวม 381 คน     (แบ่งออกเป็น  ไทย  352 คน     ต่างชาติ  29 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International Neonatology Symposium 2010

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------


17 - 19 กุมภาพันธ์ 2553

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 363 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  223 คน    ต่างชาติ  140  คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Challenges in Urology Summit Conference 2010

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

24 - 26 กุมภาพันธ์ 2558

โรงแรม Centara Grand พัทยา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.วชิร คชการ

รวม 79 คน    (แบ่งออกเป็น  ไทย  74 คน     ต่างชาติ  5 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------
 


International Urogynecology Conference 2010

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

23 - 25 มิถุนายน 2553

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

อ.พญ.จิตติมา มโนนัย

รวม 80 คน    (แบ่งออกเป็น  ไทย  75 คน     ต่างชาติ  5 คน)

------------------------------------------------------------------------------------------------


Health Data Standards : From Reimbursement to Clinical Excellence

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    
ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

------------------------------------------------

8 - 9 สิงหาคม 2553

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กระทรวงสาธารณสุข
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC)
4. กระทรวงอุตสาหกรรม
5. กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
    UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
6. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
7. คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
10. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

รวม 314 คน

------------------------------------------------------------------------------------------------