หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 

              ปี พ.ศ. 2561   2560    2559    2558    2557    2556    2555    2554    2553    2552
                                2018       2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009

 


Obesity Summit 2010:
Weight Reduction from A-Z

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------


4 - 6 กุมภาพันธ์ 2553

โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld กรุงเทพฯ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ
โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

รวม 381 คน     (แบ่งออกเป็น  ไทย  352 คน     ต่างชาติ  29 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bangkok International Neonatology Symposium 2010

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    


ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------


17 - 19 กุมภาพันธ์ 2553

ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Shangri-la Hotel Bangkok

สมาคมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

รวม 363 คน     (แบ่งออกเป็น   ไทย  223 คน    ต่างชาติ  140  คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Challenges in Urology Summit Conference 2010

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

24 - 26 กุมภาพันธ์ 2558

โรงแรม Centara Grand พัทยา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.วชิร คชการ

รวม 79 คน    (แบ่งออกเป็น  ไทย  74 คน     ต่างชาติ  5 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 


International Urogynecology Conference 2010

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    

ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

23 - 25 มิถุนายน 2553

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

อ.พญ.จิตติมา มโนนัย

รวม 80 คน    (แบ่งออกเป็น  ไทย  75 คน     ต่างชาติ  5 คน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Health Data Standards : From Reimbursement to Clinical Excellence

  


วันที่จัดการประชุม:    

สถานที่:    

หน่วยงาน:    
ประธานการจัดงาน:    

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม:    

-------------------------------------------------

8 - 9 สิงหาคม 2553

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กระทรวงสาธารณสุข
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC)
4. กระทรวงอุตสาหกรรม
5. กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
    UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
6. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
7. คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
10. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

รวม 314 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------