หน้าหลัก      l      เกี่ยวกับเรา      l      บริการของเรา      l      ผลงานที่ผ่านมา      l      ติดต่อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Bangkok International Neonatology Symposium: 2018
MCPC Poll
คุณรู้จัก MCPC จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

    

 


                  ศูนย์สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์  เป็นศูนย์กลางการเพิ่มศักยภาพ
          ความรู้ในด้านการวิจัยและวิชาการแก่แพทย์ เพื่อพัฒนาให้เกิดการยอมรับในระดับสากล สร้างความแตกต่างด้านการ
          จัดการประชุมวิชาการที่เน้นด้านการแพทย์ระดับนานาชาติเป็นหลัก   เพื่อตอบโจทย์แก่ภาควิชาต่าง ๆ   ภายในคณะ
          แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีความสนใจจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของแต่ละภาควิชา อีกทั้งยัง
          ให้การสนับสนุนงบประมาณสำรองเพื่อเตรียมการจัดการประชุม  พร้อมให้การดูแลการดำเนินงาน  เตรียมการประชุม
           ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนเสร็จสิ้นงาน

          กรอบแนวคิดการดำเนินงานของ IMCPC

                    ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับงบประมาณโครงการนำร่องเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาให้
           ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค (Medical Hub)  ในปี 2552  ที่ผ่านมา  คณะอนุกรรมการด้าน
           วิชาการ และ ความร่วมมือ  ได้ดำเนินการริเริ่ม โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการทางการ
           แพทย์ (Medical Convention Promotion Center)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดำเนินการจัดประชุมวิชาการ
           ด้านการแพทย์นานาชาติ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและดำเนินการประสานงานด้านวิชาการด้าน
           ต่างๆ กับต่างประเทศ  โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แขนงต่างๆ เพิ่ม
           มากขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  และ การให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต โดย
           โครงการศูนย์ส่งเสริมฯได้เริ่มการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  ตั้งแต่ปี  2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลงานจัดประชุม
           วิชาการ มากกว่า 10 ครั้ง ซึ่งมีแพทย์และบุคลาการด้านการแพทย์ในแขนงต่างๆ สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
           และมีผลงานสร้างชื่อเสียง  และนำรายได้เข้าสู่คณะฯ  เป็นจำนวนมากและการจัดประชุมในแต่ละครั้ง ยังสามารถสร้าง
           ชื่อเสียงให้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ๆ  ซึ่งนอกเหนือจากการจัด
           ประชุมทางวิชาการแล้ว ทางคณะผู้จัดการประชุม  ยังได้มีการสอดแทรกความเป็นไทย  ในด้านต่างๆ  อันได้แก่  ขนบ
           ธรรมเนียม ประเพณีไทย อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวของไทย ให้แก่  ประเทศต่าง ๆ  ที่เข้ามาร่วมประชุม ได้รับทราบ
           อันเป็นการสร้างรายได้ ให้แก่ประเทศในทางอ้อมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการดำเนินการของโครงการศูนย์ฯจะดำเนินการ
           ตามหลักการและแนวทางการบริหารจัดการ  โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  คุ้มค่าสูงสุด  การจัดการประชุมระดับ
           นานาชาติ (International Conference) จะดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี โดยคาดว่าจะมีการจัดประชุมเพิ่มขึ้นทุกปี
           ในอนาคต  เพื่อแสดงศักยภาพคณะฯ  และประเทศไทย เพื่อตอบรับการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุม
           ทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่อไป

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของ IMCPC

           1.  เพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ การดำเนินการทางด้านการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ
                ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
           2.  เพื่อเป็นศูนย์ฯ ในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม
                วิชาการนานาชาติทางการแพทย์
           3.  เพื่อทำหน้าที่บริหาร โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติต่างๆ ภายในคณะฯ
           4.  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรด้านการจัดการประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์ของคณะฯ
                ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
           5.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ด้านวิชาการและความร่วมมือ ระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายใน
                และต่างประเทศ
           6.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์ระดับนานาชาติในคณะแพทยศาสตร์
                โรงพยาบาลรามาธิบดีให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2012 mcpcthailand.com. All Rights Reserved.